Foreningens vedtægter af den 26.05.2018

§ 1 Navn

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg”

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune

§ 3 Formål

FBLF arbejder for bevaring og udvikling af arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg:

 1. At øge borgernes bevidsthed om betydningen af denne kulturarv. Dette vil FBLF gøre gennem aktiviteter, der fremmer interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse og landskab.
 2.  At nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette vil FBLF gøre gennem et konstruktivt samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelsesinitiativer.
 3. At påvirke debatten om den fremtidige by- og landskabsmæssige udvikling og søge indflydelse overalt, hvor beslutninger træffes vedrørende bygnings-og landskabskultur.  

§ 4 Medlemmer

Stk. 1: Enhver, der er interesseret i foreningens aktiviteter, kan blive medlem af FBLF mod betaling af det fastsatte kontingent.

Stk. 2: Foreningens medlemskreds består af: Personlige medlemmer, husstande, foreninger, offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer, fonde og æresmedlemmer.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Alle medlemmer opkræves et kontingent for kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2: Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende og pensionister samt for medlemmer af andre foreninger under forudsætning af gensidighed.

Stk. 3: Foreninger, offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og fonde kan optages som medlemmer på bestyrelsens nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 4: Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også legater og arv.

§ 6 Generalforsamling

Afholdelsen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i de lokale blade og/eller skriftligt, herunder elektronisk, til medlemmerne.

Forslag fra medlemmer

Stk. 3: Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden.

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5: Forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten fremgår af generalforsamlingens indkaldelse eller medlemmerne skriftligt, herunder elektronisk, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at der kommer forslag til behandling.

Dagsordenens indhold

Stk. 6: Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år.
 5. Fastlæggelse af medlemskontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stemmeret

Stk. 7: Hvert medlem, der har betalt kontingent, har èn stemme på generalforsamlingen.

Stk. 8: Husstandsmedlemskaber har 2 stemmer ved fremmøde.

Stk. 9: Personlige medlemmer (inkl. husstandsmedlemmer) kan ikke stemme ved fuldmagt.

Stk. 10: Medlemmer af foreninger, offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer, fonde har hver èn stemme.

Afgørelser

Stk. 11: Afgørelse af forelagte sager sker ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 12: Dirigenten afgør, om afstemninger skal foretages ved håndsoprækning eller skriftligt.

Stk. 13: Over det på generalforsamlingen passerede føres referat, der underskrives af dirigent og bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 14: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter beslutning i bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst ¼ af medlemmerne. En sådan begæring skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes behandlet.

Stk. 15: Bestyrelsen indkalder senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen om den ekstraordinære generalforsamling med samme varsel og på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Stk. 16: Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udøves gennem dens bestyrelse, der repræsenterer foreningen udadtil og træffer fornødne aftaler med offentlige myndigheder, institutioner eller andre vedkommende.

Stk. 2: Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter bedste skøn til varetagelse af foreningens tarv og fremme af dens formål.

Stk. 3: Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen i lige år. De resterende er i ulige år.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger tillige 1-2 suppleanter blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

Stk. 5: Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Ethvert individuelt medlem, herunder også personer der er medlem gennem en husstand, er valgbart til bestyrelsen.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af foreningens medlemmer. Bestyrelse er åben for ad-hoc medlemmer til støtte for bestyrelsen.

Stk. 9: Bestyrelsen er ulønnet.

§ 8 Hæftelse og tegning

Stk. 1: Foreningen er en selvstændig juridisk enhed som hæfter for påtagne forpligtelser alene med foreningens formue.

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Revisor

Stk. 1: Foreningens revisor vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10 Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens kasserer fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling sammen med bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

§ 11 Tilknytning til landsforeningen

Stk. 1: Foreningen er medlem af ”Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur” og betaler det af denne forening fastsatte kontingent for lokalforeninger.

§ 12 Ophør

Stk. 1: Til foreningen opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter  indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Stk. 2: Såfremt generalforsamlingen beslutter, at foreningens aktiviteter skal ophøre, overgår foreningens midler til tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. maj 2014. 

2015: Ændret på ordinær generalforsamling den 7. maj 2015 og ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2015.

2018: Ændret på ordinær generalforsamling den 5. marts 2018 og ekstra ordinærgeneralforsamling den 26.05.2018.

Del siden