Planforslag i høring

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg er opmærksom på lokalplaner, som berører bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Foreningen kommer med bemærkninger til lokalplanforslag, som vurderes, at tilføre bymiljøet nye kvaliteter og indsigelser til lokalplanforslag, som ikke varetager kulturarven.

Der er ikke på nuværende tidspunkt lokalplanforslag i høring, som vedrører bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer.

Hvad er en startredegørelse?

Det er den redegørelse, som danner udgangspunkt for det kommende lokalplanforslag og ganske ofte også for det kommende kommune- plantillæg. Kommunen udarbejder redegørelsen til By-og Miljøudvalget, som så igangsætter lokalplanudarbejdelsen. 

Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for indholdet i lokalplanforslaget. Herunder en beskrivelse af stedet, hvad og hvordan skal der bygges? Der er også noget om de grønne opholdsarealer.

Der er altid en tidsplan, som viser processen frem til lokalplanens og evt. kommuneplantillæggets endelige vedtagelse.

Startredegørelsen fremlægges ikke i offentlig høring. 

Hvad er et kommuneplantillæg?

Lokalplaner skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanen. hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg sammen med lokalplanen.

Ved større ændringer af kommuneplanen skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag inden den egentlige lokalplan-og kommune- planprocedure kan gå i gang.  

Forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i en periode på 2-8 uger.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de for- hold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en Redegørelse og Bestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksiste-rende forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her beskrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse, at bestemmelserne overholdes, og sørge for at ulovlige forhold lovliggøres.

Lokalplanforslag fremlægges i offentlig høring i en periode på 2-8 uger.

Del siden